แผนที่ความเสี่ยงดินถล่มเชิงพลวัต (Dynamic Landslide Risk Map)

พื้นที่ E ต.เวียงเชียงแสน | วันที่ 08/12/2023