แผนที่ความเสี่ยงดินถล่มเชิงพลวัต (Dynamic Landslide Risk Map)

พื้นที่ C ต.ตับเต่า | วันที่ 23/06/2024

ขอบเขตที่ศึกษา

---ขอบเขตพื้นที่ศึกษา ---ขอบเขตพื้นที่จังหวัด

ระดับความเสี่ยง

0.0 - 0.1 0.1 - 0.3 0.3 - 0.5 0.5 - 0.7 0.7 - 0.9 0.9 - 1.0

ปริมาณน้ำฝนรายวัน

รหัสสถานี สถานี ปริมาณน้ำฝน (มม.)
STN0046 บ้านห้วยหาน อ.เวียงแก่น 0.5
STN0384 บ้านราษฏร์ภักดี อ.เทิง 6.5
STN0399 บ้านร่มโพธิ์ อ.เวียงแก่น 0.0

ปริมาณน้ำฝนสะสม 4 วันล่าสุด

รหัสสถานี ปริมาณน้ำฝน (มม.)
STN0046 1.0
STN0384 13.0
STN0399 0.0

หมายเหตุ * ข้อมูลสถิติน้ำฝนสะสมโดยเฉลี่ย 5 ปี

ปริมาณน้ำฝนสะสม 4 วันล่าสุด